โรงเรียนบ้านบางตะเภา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 16 7 2 5 1 66
ร้อยละ 16.49 % 7.22 % 2.06 % 5.15 % 1.03 % 68.04 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 34 12 5 30 3 204
ร้อยละ 11.81 % 4.17 % 1.74 % 10.42 % 1.04 % 70.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
116
จำนวน(คน) 2 2 12 3 10 87
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 10.34 % 2.59 % 8.62 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 501 คน
จำนวน(คน) 52 21 19 38 14 357
ร้อยละ 10.38 % 4.19 % 3.79 % 7.58 % 2.79 % 71.26 %

385 : 50 , 19 , 7 , 35 , 4 , 270...12.99 , 4.94 , 1.82 , 9.09 , 1.04 , 70.13 = 115 : 29.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 501 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 28.74%

Powered By www.thaieducation.net