โรงเรียนบ้านบางตะเภา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 6 2 1 1 1 86
ร้อยละ 6.19 % 2.06 % 1.03 % 1.03 % 1.03 % 88.66 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 40 10 15 18 2 203
ร้อยละ 13.89 % 3.47 % 5.21 % 6.25 % 0.69 % 70.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
116
จำนวน(คน) 2 2 11 2 5 94
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 9.48 % 1.72 % 4.31 % 81.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 501 คน
จำนวน(คน) 48 14 27 21 8 383
ร้อยละ 9.58 % 2.79 % 5.39 % 4.19 % 1.60 % 76.45 %

385 : 46 , 12 , 16 , 19 , 3 , 289...11.95 , 3.12 , 4.16 , 4.94 , 0.78 , 75.06 = 96 : 24.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 501 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 23.55%

Powered By www.thaieducation.net