โรงเรียนบ้านบางตะเภา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 18 6 2 1 0 71
ร้อยละ 18.37 % 6.12 % 2.04 % 1.02 % 0.00 % 72.45 %
ระดับประถมศึกษา
290
จำนวน(คน) 48 3 39 3 2 195
ร้อยละ 16.55 % 1.03 % 13.45 % 1.03 % 0.69 % 67.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 1 1 3 5 0 109
ร้อยละ 0.84 % 0.84 % 2.52 % 4.20 % 0.00 % 91.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 67 10 44 9 2 375
ร้อยละ 13.21 % 1.97 % 8.68 % 1.78 % 0.39 % 73.96 %

388 : 66 , 9 , 41 , 4 , 2 , 266...17.01 , 2.32 , 10.57 , 1.03 , 0.52 , 68.56 = 122 : 31.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04%

Powered By www.thaieducation.net