โรงเรียนบ้านบางตะเภา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 24 7 3 2 0 62
ร้อยละ 24.49 % 7.14 % 3.06 % 2.04 % 0.00 % 63.27 %
ระดับประถมศึกษา
290
จำนวน(คน) 63 5 45 4 3 170
ร้อยละ 21.72 % 1.72 % 15.52 % 1.38 % 1.03 % 58.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 1 1 5 7 0 105
ร้อยละ 0.84 % 0.84 % 4.20 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 88 13 53 13 3 337
ร้อยละ 17.36 % 2.56 % 10.45 % 2.56 % 0.59 % 66.47 %

388 : 87 , 12 , 48 , 6 , 3 , 232...22.42 , 3.09 , 12.37 , 1.55 , 0.77 , 59.79 = 156 : 40.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 33.53%

Powered By www.thaieducation.net