โรงเรียนบ้านพอโกบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 24
ร้อยละ 14.29 % 5.71 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 5 8 0 0 61
ร้อยละ 2.63 % 6.58 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 80.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 7 7 12 0 0 85
ร้อยละ 6.31 % 6.31 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 76.58 %

111 : 7 , 7 , 12 , 0 , 0 , 85...6.31 , 6.31 , 10.81 , 0.00 , 0.00 , 76.58 = 26 : 23.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42%

Powered By www.thaieducation.net