โรงเรียนบ้านพอโกบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 2 3 2 0 21
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 8.82 % 5.88 % 0.00 % 61.76 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 8 2 9 2 0 55
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 11.84 % 2.63 % 0.00 % 72.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 14 4 12 4 0 76
ร้อยละ 12.73 % 3.64 % 10.91 % 3.64 % 0.00 % 69.09 %

110 : 14 , 4 , 12 , 4 , 0 , 76...12.73 , 3.64 , 10.91 , 3.64 , 0.00 , 69.09 = 34 : 30.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91%

Powered By www.thaieducation.net