โรงเรียนบ้านพอโกบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 2 1 0 0 18
ร้อยละ 19.23 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 23 6 6 3 0 34
ร้อยละ 31.94 % 8.33 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 47.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 28 8 7 3 0 52
ร้อยละ 28.57 % 8.16 % 7.14 % 3.06 % 0.00 % 53.06 %

98 : 28 , 8 , 7 , 3 , 0 , 52...28.57 , 8.16 , 7.14 , 3.06 , 0.00 , 53.06 = 46 : 46.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94%

Powered By www.thaieducation.net