โรงเรียนบ้านนาท่อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 42
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 85
ร้อยละ 4.21 % 0.00 % 6.32 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 6 0 9 0 0 127
ร้อยละ 4.23 % 0.00 % 6.34 % 0.00 % 0.00 % 89.44 %

142 : 6 , 0 , 9 , 0 , 0 , 127...4.23 , 0.00 , 6.34 , 0.00 , 0.00 , 89.44 = 15 : 10.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56%

Powered By www.thaieducation.net