โรงเรียนบ้านนาท่อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 95.56 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 4 0 10 1 0 77
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 10.87 % 1.09 % 0.00 % 83.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 4 0 12 1 0 120
ร้อยละ 2.92 % 0.00 % 8.76 % 0.73 % 0.00 % 87.59 %

137 : 4 , 0 , 12 , 1 , 0 , 120...2.92 , 0.00 , 8.76 , 0.73 , 0.00 , 87.59 = 17 : 12.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41%

Powered By www.thaieducation.net