โรงเรียนวัดควนสระบัว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 3 1 5 1 6
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 5.26 % 26.32 % 5.26 % 31.58 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 7 4 18 2 0 73
ร้อยละ 6.73 % 3.85 % 17.31 % 1.92 % 0.00 % 70.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 10 7 19 7 1 79
ร้อยละ 8.13 % 5.69 % 15.45 % 5.69 % 0.81 % 64.23 %

123 : 10 , 7 , 19 , 7 , 1 , 79...8.13 , 5.69 , 15.45 , 5.69 , 0.81 , 64.23 = 44 : 35.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 35.77%

Powered By www.thaieducation.net