โรงเรียนวัดควนสระบัว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 3 1 5 1 6
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 5.26 % 26.32 % 5.26 % 31.58 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 3 4 12 2 1 82
ร้อยละ 2.88 % 3.85 % 11.54 % 1.92 % 0.96 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 6 7 13 7 2 88
ร้อยละ 4.88 % 5.69 % 10.57 % 5.69 % 1.63 % 71.54 %

123 : 6 , 7 , 13 , 7 , 2 , 88...4.88 , 5.69 , 10.57 , 5.69 , 1.63 , 71.54 = 35 : 28.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46%

Powered By www.thaieducation.net