โรงเรียนวัดควนสระบัว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 22
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 3 18 1 0 84
ร้อยละ 6.19 % 2.65 % 15.93 % 0.88 % 0.00 % 74.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 10 3 18 1 0 106
ร้อยละ 7.25 % 2.17 % 13.04 % 0.72 % 0.00 % 76.81 %

138 : 10 , 3 , 18 , 1 , 0 , 106...7.25 , 2.17 , 13.04 , 0.72 , 0.00 , 76.81 = 32 : 23.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19%

Powered By www.thaieducation.net