โรงเรียนราชเวชพิศาล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 14
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 5.56 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 2 0 4 2 2 59
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 5.80 % 2.90 % 2.90 % 85.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 3 0 6 2 3 73
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 6.90 % 2.30 % 3.45 % 83.91 %

87 : 3 , 0 , 6 , 2 , 3 , 73...3.45 , 0.00 , 6.90 , 2.30 , 3.45 , 83.91 = 14 : 16.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.09%

Powered By www.thaieducation.net