โรงเรียนวัดเสม็ดจวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 4 10 10 2 0 143
ร้อยละ 2.37 % 5.92 % 5.92 % 1.18 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 4 11 10 2 0 165
ร้อยละ 2.08 % 5.73 % 5.21 % 1.04 % 0.00 % 85.94 %

192 : 4 , 11 , 10 , 2 , 0 , 165...2.08 , 5.73 , 5.21 , 1.04 , 0.00 , 85.94 = 27 : 14.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06%

Powered By www.thaieducation.net