โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 44
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 0.00 % 93.62 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 6 6 7 3 0 132
ร้อยละ 3.90 % 3.90 % 4.55 % 1.95 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 5 2 6 2 1 56
ร้อยละ 6.94 % 2.78 % 8.33 % 2.78 % 1.39 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 11 9 14 6 1 232
ร้อยละ 4.03 % 3.30 % 5.13 % 2.20 % 0.37 % 84.98 %

201 : 6 , 7 , 8 , 4 , 0 , 176...2.99 , 3.48 , 3.98 , 1.99 , 0.00 , 87.56 = 25 : 12.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.02%

Powered By www.thaieducation.net