โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.00 % 0.00 % 98.00 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 6 6 8 3 0 133
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 5.13 % 1.92 % 0.00 % 85.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 5 2 6 2 1 62
ร้อยละ 6.41 % 2.56 % 7.69 % 2.56 % 1.28 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 11 8 14 6 1 244
ร้อยละ 3.87 % 2.82 % 4.93 % 2.11 % 0.35 % 85.92 %

206 : 6 , 6 , 8 , 4 , 0 , 182...2.91 , 2.91 , 3.88 , 1.94 , 0.00 , 88.35 = 24 : 11.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08%

Powered By www.thaieducation.net