โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.08 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 20 19 6 15 6 91
ร้อยละ 12.74 % 12.10 % 3.82 % 9.55 % 3.82 % 57.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 5 6 3 8 3 54
ร้อยละ 6.33 % 7.59 % 3.80 % 10.13 % 3.80 % 68.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 25 26 9 23 9 196
ร้อยละ 8.68 % 9.03 % 3.13 % 7.99 % 3.13 % 68.06 %

209 : 20 , 20 , 6 , 15 , 6 , 142...9.57 , 9.57 , 2.87 , 7.18 , 2.87 , 67.94 = 67 : 32.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94%

Powered By www.thaieducation.net