โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 94.23 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 22 21 8 17 8 81
ร้อยละ 14.01 % 13.38 % 5.10 % 10.83 % 5.10 % 51.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 3 4 3 8 3 58
ร้อยละ 3.80 % 5.06 % 3.80 % 10.13 % 3.80 % 73.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 25 26 13 25 11 188
ร้อยละ 8.68 % 9.03 % 4.51 % 8.68 % 3.82 % 65.28 %

209 : 22 , 22 , 10 , 17 , 8 , 130...10.53 , 10.53 , 4.78 , 8.13 , 3.83 , 62.20 = 79 : 37.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72%

Powered By www.thaieducation.net