โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 4 4 3 1 33
ร้อยละ 8.16 % 8.16 % 8.16 % 6.12 % 2.04 % 67.35 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 9 18 15 12 18 116
ร้อยละ 4.79 % 9.57 % 7.98 % 6.38 % 9.57 % 61.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 3 3 5 4 2 48
ร้อยละ 4.62 % 4.62 % 7.69 % 6.15 % 3.08 % 73.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 16 25 24 19 21 197
ร้อยละ 5.30 % 8.28 % 7.95 % 6.29 % 6.95 % 65.23 %

237 : 13 , 22 , 19 , 15 , 19 , 149...5.49 , 9.28 , 8.02 , 6.33 , 8.02 , 62.87 = 88 : 37.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.77%

Powered By www.thaieducation.net