โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 5 4 4 4 1 33
ร้อยละ 9.80 % 7.84 % 7.84 % 7.84 % 1.96 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 10 19 15 12 19 112
ร้อยละ 5.35 % 10.16 % 8.02 % 6.42 % 10.16 % 59.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 4 3 6 4 2 43
ร้อยละ 6.45 % 4.84 % 9.68 % 6.45 % 3.23 % 69.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 19 26 25 20 22 188
ร้อยละ 6.33 % 8.67 % 8.33 % 6.67 % 7.33 % 62.67 %

238 : 15 , 23 , 19 , 16 , 20 , 145...6.30 , 9.66 , 7.98 , 6.72 , 8.40 , 60.92 = 93 : 39.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33%

Powered By www.thaieducation.net