โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 6 7 9 6 18
ร้อยละ 6.12 % 12.24 % 14.29 % 18.37 % 12.24 % 36.73 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 11 15 20 20 15 103
ร้อยละ 5.98 % 8.15 % 10.87 % 10.87 % 8.15 % 55.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 3 3 5 5 3 54
ร้อยละ 4.11 % 4.11 % 6.85 % 6.85 % 4.11 % 73.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 17 24 32 34 24 175
ร้อยละ 5.56 % 7.84 % 10.46 % 11.11 % 7.84 % 57.19 %

233 : 14 , 21 , 27 , 29 , 21 , 121...6.01 , 9.01 , 11.59 , 12.45 , 9.01 , 51.93 = 112 : 48.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 42.81%

Powered By www.thaieducation.net