โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 7 5 9 7 17
ร้อยละ 8.16 % 14.29 % 10.20 % 18.37 % 14.29 % 34.69 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 13 15 22 23 15 96
ร้อยละ 7.07 % 8.15 % 11.96 % 12.50 % 8.15 % 52.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 4 4 5 5 4 51
ร้อยละ 5.48 % 5.48 % 6.85 % 6.85 % 5.48 % 69.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 21 26 32 37 26 164
ร้อยละ 6.86 % 8.50 % 10.46 % 12.09 % 8.50 % 53.59 %

233 : 17 , 22 , 27 , 32 , 22 , 113...7.30 , 9.44 , 11.59 , 13.73 , 9.44 , 48.50 = 120 : 51.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 46.41%

Powered By www.thaieducation.net