โรงเรียนบ้านบ่อปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 6 2 0 0 33
ร้อยละ 2.38 % 14.29 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 6 9 3 0 0 65
ร้อยละ 7.23 % 10.84 % 3.61 % 0.00 % 0.00 % 78.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 7 15 5 0 0 98
ร้อยละ 5.60 % 12.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 78.40 %

125 : 7 , 15 , 5 , 0 , 0 , 98...5.60 , 12.00 , 4.00 , 0.00 , 0.00 , 78.40 = 27 : 21.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60%

Powered By www.thaieducation.net