โรงเรียนบ้านบ่อปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 3 4 0 0 29
ร้อยละ 2.70 % 8.11 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 6 9 5 7 15 42
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 5.95 % 8.33 % 17.86 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 7 12 9 7 15 71
ร้อยละ 5.79 % 9.92 % 7.44 % 5.79 % 12.40 % 58.68 %

121 : 7 , 12 , 9 , 7 , 15 , 71...5.79 , 9.92 , 7.44 , 5.79 , 12.40 , 58.68 = 50 : 41.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.32%

Powered By www.thaieducation.net