โรงเรียนบ้านบ่อปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 5.41 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 7 8 7 6 18 37
ร้อยละ 8.43 % 9.64 % 8.43 % 7.23 % 21.69 % 44.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 7 10 11 6 18 68
ร้อยละ 5.83 % 8.33 % 9.17 % 5.00 % 15.00 % 56.67 %

120 : 7 , 10 , 11 , 6 , 18 , 68...5.83 , 8.33 , 9.17 , 5.00 , 15.00 , 56.67 = 52 : 43.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33%

Powered By www.thaieducation.net