โรงเรียนบ้านบางปรน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 29
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 5 2 12 0 0 53
ร้อยละ 6.94 % 2.78 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 6 3 12 0 0 82
ร้อยละ 5.83 % 2.91 % 11.65 % 0.00 % 0.00 % 79.61 %

103 : 6 , 3 , 12 , 0 , 0 , 82...5.83 , 2.91 , 11.65 , 0.00 , 0.00 , 79.61 = 21 : 20.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.39%

Powered By www.thaieducation.net