โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 3 0 4 1 0 66
ร้อยละ 4.05 % 0.00 % 5.41 % 1.35 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 12 10 22 20 1 139
ร้อยละ 5.88 % 4.90 % 10.78 % 9.80 % 0.49 % 68.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 15 10 26 21 1 205
ร้อยละ 5.40 % 3.60 % 9.35 % 7.55 % 0.36 % 73.74 %

278 : 15 , 10 , 26 , 21 , 1 , 205...5.40 , 3.60 , 9.35 , 7.55 , 0.36 , 73.74 = 73 : 26.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.26%

Powered By www.thaieducation.net