โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 72
ร้อยละ 5.06 % 0.00 % 3.80 % 0.00 % 0.00 % 91.14 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 14 9 14 6 0 135
ร้อยละ 7.87 % 5.06 % 7.87 % 3.37 % 0.00 % 75.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 18 9 17 6 0 207
ร้อยละ 7.00 % 3.50 % 6.61 % 2.33 % 0.00 % 80.54 %

257 : 18 , 9 , 17 , 6 , 0 , 207...7.00 , 3.50 , 6.61 , 2.33 , 0.00 , 80.54 = 50 : 19.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.46%

Powered By www.thaieducation.net