โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 71
ร้อยละ 6.33 % 0.00 % 3.80 % 0.00 % 0.00 % 89.87 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 15 11 16 7 0 132
ร้อยละ 8.29 % 6.08 % 8.84 % 3.87 % 0.00 % 72.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 20 11 19 7 0 203
ร้อยละ 7.69 % 4.23 % 7.31 % 2.69 % 0.00 % 78.08 %

260 : 20 , 11 , 19 , 7 , 0 , 203...7.69 , 4.23 , 7.31 , 2.69 , 0.00 , 78.08 = 57 : 21.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92%

Powered By www.thaieducation.net