โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 74
ร้อยละ 8.24 % 0.00 % 4.71 % 0.00 % 0.00 % 87.06 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 17 13 16 10 0 127
ร้อยละ 9.29 % 7.10 % 8.74 % 5.46 % 0.00 % 69.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 24 13 20 10 0 201
ร้อยละ 8.96 % 4.85 % 7.46 % 3.73 % 0.00 % 75.00 %

268 : 24 , 13 , 20 , 10 , 0 , 201...8.96 , 4.85 , 7.46 , 3.73 , 0.00 , 75.00 = 67 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net