โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 7 0 3 0 0 74
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 20 13 17 11 0 122
ร้อยละ 10.93 % 7.10 % 9.29 % 6.01 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 27 13 20 11 0 196
ร้อยละ 10.11 % 4.87 % 7.49 % 4.12 % 0.00 % 73.41 %

267 : 27 , 13 , 20 , 11 , 0 , 196...10.11 , 4.87 , 7.49 , 4.12 , 0.00 , 73.41 = 71 : 26.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.59%

Powered By www.thaieducation.net