โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 2 0 5 3 7 60
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 6.49 % 3.90 % 9.09 % 77.92 %
ระดับประถมศึกษา
250
จำนวน(คน) 3 5 15 8 5 214
ร้อยละ 1.20 % 2.00 % 6.00 % 3.20 % 2.00 % 85.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 5 5 20 11 12 274
ร้อยละ 1.53 % 1.53 % 6.12 % 3.36 % 3.67 % 83.79 %

327 : 5 , 5 , 20 , 11 , 12 , 274...1.53 , 1.53 , 6.12 , 3.36 , 3.67 , 83.79 = 53 : 16.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21%

Powered By www.thaieducation.net