โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 75
ร้อยละ 3.75 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 6 0 3 0 1 226
ร้อยละ 2.54 % 0.00 % 1.27 % 0.00 % 0.42 % 95.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 9 0 5 0 1 301
ร้อยละ 2.85 % 0.00 % 1.58 % 0.00 % 0.32 % 95.25 %

316 : 9 , 0 , 5 , 0 , 1 , 301...2.85 , 0.00 , 1.58 , 0.00 , 0.32 , 95.25 = 15 : 4.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75%

Powered By www.thaieducation.net