โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 3 0 4 0 3 70
ร้อยละ 3.75 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 3.75 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
259
จำนวน(คน) 2 0 10 0 1 246
ร้อยละ 0.77 % 0.00 % 3.86 % 0.00 % 0.39 % 94.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 5 0 15 0 4 325
ร้อยละ 1.43 % 0.00 % 4.30 % 0.00 % 1.15 % 93.12 %

339 : 5 , 0 , 14 , 0 , 4 , 316...1.47 , 0.00 , 4.13 , 0.00 , 1.18 , 93.22 = 23 : 6.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.88%

Powered By www.thaieducation.net