โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 5 0 7 0 5 63
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 8.75 % 0.00 % 6.25 % 78.75 %
ระดับประถมศึกษา
259
จำนวน(คน) 4 0 10 0 1 244
ร้อยละ 1.54 % 0.00 % 3.86 % 0.00 % 0.39 % 94.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 9 0 18 0 6 316
ร้อยละ 2.58 % 0.00 % 5.16 % 0.00 % 1.72 % 90.54 %

339 : 9 , 0 , 17 , 0 , 6 , 307...2.65 , 0.00 , 5.01 , 0.00 , 1.77 , 90.56 = 32 : 9.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46%

Powered By www.thaieducation.net