โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 18
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 7 2 10 0 0 85
ร้อยละ 6.73 % 1.92 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 81.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 25
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 13 4 15 0 0 128
ร้อยละ 8.13 % 2.50 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

129 : 9 , 4 , 13 , 0 , 0 , 103...6.98 , 3.10 , 10.08 , 0.00 , 0.00 , 79.84 = 26 : 20.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net