โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 16
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 7 1 9 0 0 85
ร้อยละ 6.86 % 0.98 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 26
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 13 3 14 0 0 127
ร้อยละ 8.28 % 1.91 % 8.92 % 0.00 % 0.00 % 80.89 %

125 : 9 , 3 , 12 , 0 , 0 , 101...7.20 , 2.40 , 9.60 , 0.00 , 0.00 , 80.80 = 24 : 19.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.11%

Powered By www.thaieducation.net