โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 3 3 0 0 15
ร้อยละ 4.55 % 13.64 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 5 3 8 5 0 79
ร้อยละ 5.00 % 3.00 % 8.00 % 5.00 % 0.00 % 79.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 24
ร้อยละ 6.25 % 9.38 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 8 9 14 5 0 118
ร้อยละ 5.19 % 5.84 % 9.09 % 3.25 % 0.00 % 76.62 %

122 : 6 , 6 , 11 , 5 , 0 , 94...4.92 , 4.92 , 9.02 , 4.10 , 0.00 , 77.05 = 28 : 22.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38%

Powered By www.thaieducation.net