โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 5 3 11 3 0 77
ร้อยละ 5.05 % 3.03 % 11.11 % 3.03 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 26
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 7 5 17 3 0 124
ร้อยละ 4.49 % 3.21 % 10.90 % 1.92 % 0.00 % 79.49 %

124 : 5 , 5 , 13 , 3 , 0 , 98...4.03 , 4.03 , 10.48 , 2.42 , 0.00 , 79.03 = 26 : 20.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51%

Powered By www.thaieducation.net