โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 3 11 0 0 79
ร้อยละ 4.12 % 3.09 % 11.34 % 0.00 % 0.00 % 81.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 26
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 6 5 17 0 0 126
ร้อยละ 3.90 % 3.25 % 11.04 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %

122 : 4 , 5 , 13 , 0 , 0 , 100...3.28 , 4.10 , 10.66 , 0.00 , 0.00 , 81.97 = 22 : 18.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net