โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 20
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 5 3 9 3 0 77
ร้อยละ 5.15 % 3.09 % 9.28 % 3.09 % 0.00 % 79.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 26
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 8 5 15 3 0 123
ร้อยละ 5.19 % 3.25 % 9.74 % 1.95 % 0.00 % 79.87 %

122 : 6 , 5 , 11 , 3 , 0 , 97...4.92 , 4.10 , 9.02 , 2.46 , 0.00 , 79.51 = 25 : 20.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13%

Powered By www.thaieducation.net