โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 3 11 3 0 76
ร้อยละ 5.10 % 3.06 % 11.22 % 3.06 % 0.00 % 77.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 27
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 6 5 17 3 0 124
ร้อยละ 3.87 % 3.23 % 10.97 % 1.94 % 0.00 % 80.00 %

123 : 5 , 5 , 13 , 3 , 0 , 97...4.07 , 4.07 , 10.57 , 2.44 , 0.00 , 78.86 = 26 : 21.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net