โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 31
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 4 6 10 0 2 159
ร้อยละ 2.21 % 3.31 % 5.52 % 0.00 % 1.10 % 87.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 5 8 11 0 2 190
ร้อยละ 2.31 % 3.70 % 5.09 % 0.00 % 0.93 % 87.96 %

216 : 5 , 8 , 11 , 0 , 2 , 190...2.31 , 3.70 , 5.09 , 0.00 , 0.93 , 87.96 = 26 : 12.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.04%

Powered By www.thaieducation.net