โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 6 0 2 0 20
ร้อยละ 20.00 % 17.14 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 8 20 10 8 0 137
ร้อยละ 4.37 % 10.93 % 5.46 % 4.37 % 0.00 % 74.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 15 26 10 10 0 157
ร้อยละ 6.88 % 11.93 % 4.59 % 4.59 % 0.00 % 72.02 %

218 : 15 , 26 , 10 , 10 , 0 , 157...6.88 , 11.93 , 4.59 , 4.59 , 0.00 , 72.02 = 61 : 27.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.98%

Powered By www.thaieducation.net