โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 6 0 2 0 22
ร้อยละ 18.92 % 16.22 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 8 20 10 8 0 136
ร้อยละ 4.40 % 10.99 % 5.49 % 4.40 % 0.00 % 74.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 15 26 10 10 0 158
ร้อยละ 6.85 % 11.87 % 4.57 % 4.57 % 0.00 % 72.15 %

219 : 15 , 26 , 10 , 10 , 0 , 158...6.85 , 11.87 , 4.57 , 4.57 , 0.00 , 72.15 = 61 : 27.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85%

Powered By www.thaieducation.net