โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 9 0 7 0 29
ร้อยละ 8.16 % 18.37 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 59.18 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 9 21 9 17 13 109
ร้อยละ 5.06 % 11.80 % 5.06 % 9.55 % 7.30 % 61.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 13 30 9 24 13 138
ร้อยละ 5.73 % 13.22 % 3.96 % 10.57 % 5.73 % 60.79 %

227 : 13 , 30 , 9 , 24 , 13 , 138...5.73 , 13.22 , 3.96 , 10.57 , 5.73 , 60.79 = 89 : 39.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 39.21%

Powered By www.thaieducation.net