โรงเรียนบ้านคลองจัง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 1 2 0 28
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 4 0 6 2 1 64
ร้อยละ 5.19 % 0.00 % 7.79 % 2.60 % 1.30 % 83.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 4 1 92
ร้อยละ 4.59 % 0.00 % 6.42 % 3.67 % 0.92 % 84.40 %

109 : 5 , 0 , 7 , 4 , 1 , 92...4.59 , 0.00 , 6.42 , 3.67 , 0.92 , 84.40 = 17 : 15.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60%

Powered By www.thaieducation.net