โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 0 2 0 1 40
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 4.44 % 0.00 % 2.22 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 10 0 11 4 6 178
ร้อยละ 4.78 % 0.00 % 5.26 % 1.91 % 2.87 % 85.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 12 0 13 4 7 218
ร้อยละ 4.72 % 0.00 % 5.12 % 1.57 % 2.76 % 85.83 %

254 : 12 , 0 , 13 , 4 , 7 , 218...4.72 , 0.00 , 5.12 , 1.57 , 2.76 , 85.83 = 36 : 14.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17%

Powered By www.thaieducation.net