โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 0 3 0 1 40
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 2.22 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 11 0 13 4 6 173
ร้อยละ 5.31 % 0.00 % 6.28 % 1.93 % 2.90 % 83.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 12 0 16 4 7 213
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 6.35 % 1.59 % 2.78 % 84.52 %

252 : 12 , 0 , 16 , 4 , 7 , 213...4.76 , 0.00 , 6.35 , 1.59 , 2.78 , 84.52 = 39 : 15.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48%

Powered By www.thaieducation.net