โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 1 3 3 1 46
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 5.26 % 5.26 % 1.75 % 80.70 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 10 5 9 0 0 175
ร้อยละ 5.03 % 2.51 % 4.52 % 0.00 % 0.00 % 87.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 13 6 12 3 1 221
ร้อยละ 5.08 % 2.34 % 4.69 % 1.17 % 0.39 % 86.33 %

256 : 13 , 6 , 12 , 3 , 1 , 221...5.08 , 2.34 , 4.69 , 1.17 , 0.39 , 86.33 = 35 : 13.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.67%

Powered By www.thaieducation.net